Mercedes-Benz
นายศราวุฒิ โพธิ์เงินงาม : Product Expert

โทรศัพท์: 032 210 628 - 9
Mobile:: 092 959 4066
sarawut.satp@gmail.com
ภาษา: ภาษาไทย
นายสมชาย เกียรติวิทยาสกุล : ผู้จัดการฝ่ายขาย
ฝ่ายขายทีเอสที
โทรศัพท์: 032 210 628 - 9
Mobile:: 081 821 7746
somchai.k@tstmercedesbenz.com
ภาษา: ภาษาไทย
นางสาวน้ำทิพย์ เข็มเอก : พนักงานฝ่ายขาย
ฝ่ายขายทีเอสที
โทรศัพท์: 032 210 628 - 9
Mobile:: 083-3087337
numthip.k@hotmail.com
ภาษา: ภาษาไทย
นางสาววลัยพรรณ อ้นหาด : พนักงานฝ่ายขาย
ฝ่ายขายทีเอสที
โทรศัพท์: 032 210 628 - 9
Mobile:: 086-324 6598
p_onhad@hotmail.com
ภาษา: ภาษาไทย
นางสาวธานิศร ทอดสนิท : พนักงานฝ่ายขาย
ฝ่ายขายทีเอสที
โทรศัพท์: 032 210 628 - 9
Mobile:: 095 363 6466
thelover_763@hotmail.com
ภาษา: ภาษาไทย
นางสาวสุวภาพ มั่งมี : ผู้จัดการฝ่ายขาย
ฝ่ายขายหัวหิน
โทรศัพท์: 032 520 200 - 2
Mobile:: 081 248 6419
suwaparb.m@benztsthuahin.com
ภาษา: ภาษาไทย
นายพสธร เศรษตะ : พนักงานฝ่ายขาย
ฝ่ายขายหัวหิน
โทรศัพท์: 032 520 200 - 2
Mobile:: 090 974 5160
sales@benztsthuahin.com
ภาษา: ภาษาไทย
นางสาวรวิสรา สุริยัน : พนักงานฝ่ายขาย
ฝ่ายขายหัวหิน
โทรศัพท์: 032 520 200 - 2
Mobile:: 090 962 9585
sales@benztsthuahin.com
ภาษา: ภาษาไทย
นางสาวปารดี ธีมะศิริ : พนักงานฝ่ายขาย
ฝ่ายขายทีเอสที
โทรศัพท์: 032 210 628 - 9
Mobile:: 090 287 8919
Paradee.wannapapha@gmail.com
ภาษา: ภาษาไทย
นางสาวอลิษา บัวมาก : พนักงานฝ่ายขาย
ฝ่ายขายหัวหิน
โทรศัพท์: 032 520200 - 2
Mobile:: 096 018 4990
sales@benztsthuahin.com
ภาษา: ภาษาไทย